AT Burmese နယ္ျခားေစာင့္နယ္ေျမမွဴ းကအစည္းအေဝးေခၚၿပီးဆက္ေၾကးေတာင္းခံ

ArakanTimes-Media98

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အပိုင္အမွတ္ ၅ နယ္ေျမ၊နယ္ျခားေစာင့္ရဲမွဴ းသည္နယ္ေျမအပိုင္ရွိပုစြန္ကန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား၃၊၄၊၂၀၁၇ခုေန႔အစည္းေဝးေခၚယူၿပီး႐ြာအလိုက္လစဥ္ေၾကးမ်ားအနည္းဆံုး၁သိန္းခြဲကပင္အထက္ေပးေဆာင္ရမည္ဟုမိန္႔႔ၾကားခ့ဲပါသည္။ ပုစြန္ဒိုင္မ်ားဖြင့္လိုလ်ွင္NVCကိုင္ေဆာင္၍ဖြင့္နိုင္ေၾကာင္း၊အခြင့္အေရးလည္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းထပ္ေလာင္းေျပာၾကားအပ္ပါသည္။ အခြန္အခမ်ားေက်ပြန္ၿပီးပုစြန္ကန္မ်ားလုပ္ကိုင္ေသာ္လည္းနစကေခတ္ကပင္တရားလက္လြတ္သက္ဆိုင္ရာအသီးသီးသို႔ဆက္ေၾကးမ်ားေပးေဆာင္ရျခင္းသည္ယေန႔တိုင္မေပ်ာက္ေၾကာင္းAT burmese newsသို႔ေျပာပါသည္။  

Read More »

AT Burmese ဗ်ဴဟာမွဴ း၏အမိန္႔ျဖင့္ဗလီေက်ာင္းတစ္ခုၿဖိဳဖ်က္

Police-Extorts-Money-from-Innocent-Rohingya-in-Buthidaung-2-890x395

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕၊လက္ဝါေဒါခ္အုပ္စုရွိဘူးသီးေတာင္ေမာင္ေတာကားလမ္းေတာင္ဘက္ေဘး၌နွစ္ေပါင္း၈၀ေက်ာ္ကပင္တည္ရွိခ့ဲေသာဝတ္ျပဳေက်ာင္းဗလီတစ္ေက်ာင္းကိုၿဖိဳဖ်က္ရန္ဘူးသီးေတာင္အေျခစိုက္စစ္ဗ်ဴဟာမွဴ းနိုင္ဦးကရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား၃၊၄၊၂၀၁၇ခုေန႔တြင့္အမိန္႔ေပးခ့ဲသည္။ ထို႔သို႔အမိန္႔ေပးခ့ဲေသာ္လည္းရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ၿဖိဳဖ်က္ဖ်က္ဆီးျခင္းမရွိပါသျဖင့္စစ္တပ္မ်ားလာေရာက္၍ကိုယ္တိုင္ၿဖိဳဖ်က္ဖ်က္ဆီးခ့ႀဲကပါသည္။ ၂၀၁၂ခုကပင္ဗလီမ်ားပိတ္ပင္ထားသျဖင့္ဗလီမ်ားကိုမြမ္းမံျပင္ဆင္နိုင္ျခင္းမရွိပါသျဖင့္နီးစပ္ရာ၌ရခိုင္ဘုရင္လက္ထက္ကတည္ေဆာက္ခ့ဲေသာလက္ဝါေဒါခ္ဗလီလည္းတျဖည္းျဖည္းယိုးယြင္သြားၿပီးအလိုအေလ်က္ပ်က္စီးသြားလ်ွင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏အထိမ္းအမွတ္လကၡဏပင္ေပ်ာက္သြားမည္ကိုေဒသခံမ်ားစိုးရိမ္လ်က္AT burmese newsသို႔ေျပာပါသည္။  

Read More »

Indian Govt. to deport 10,000 Rohingya Muslims to Myanmar

aab61de0-4607-4f0b-bdcd-d10c9d8f4a52

  AT Staff Report The Indian government is finding ways to drive out over 10,000 persecuted Rohingya Muslims of Myanmar who are currently living in Jammu and Kashmir, India. The State government of Jammu and Kashmir is also searching ways on how to identify and deport them. The Rohingya Muslims, who are mostly living in Jammu and Samba districts, entered into ...

Read More »

80 years old mosque of Rohingya Muslim demolished in Btd

Police-Extorts-Money-from-Innocent-Rohingya-in-Buthidaung-2

  AT Correspondent, Btd An 80 years old mosque of Rohingya Muslims has been demolished in Letweadet Boktoli Bazar on 4 April 2017. The mosque was established more than 80 years ago in Letweadet Boktoli Bazar, near the Buthidaung-Maungdaw high way. Military official Naing Oo ordered the Rohingya many times to demolish the mosque but they did not do so ...

Read More »

Money extorted from poor Rohingya wood cutters in Rathedaung

Money extorted from poor Rohingya wood cutters in Rathedaung

AT Correspondent, Rathedaung Myanmar Border Guard Police (BGP) stationed in Rakhine village extorted Kyat 5, 000 from each wood cutter in ShilKhali village tract of Rathedaung on 2 April 2017. Our correspondent report says some poor Rohingya wood cutters from Shilkhali village went to the Western forest of Rathedaung for fire wood, bamboo and timber trees to sell them in ...

Read More »

Breaking News: Huge money extorted from Rohingya in the name of Shooting Inquiry in Maungdaw North

AT-News-2

AT Correspondent, Maungdaw Myanmar authority (Shooting Party) came to U Kyey Kya (Burasikderpara) village tract of Maungdaw North as the third time where they took photo of villagers’ family members today 1 April 2017. Our correspondent report says the shooting party took Kyat 5, 000 from each member of the family for taking photo. They did not take photo of ...

Read More »

AT Burmese နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးျပန္လည္စတင္လ်က္ရိုဟင္ဂ်ာရွင္းလင္းရန္အျပစ္မ့ျပည္သူမ်ားဖမ္းဆီးလ်က္ရွိ

BGP and army conducts fresh raid in Maungdaw North

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္း ဒိုးတန္း၊ကြၽန္းေပါက္ျပဳစု၊ဇီးပင္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာမ်ားသို႔နယ္ျခားေစာင့္နွင့္စစ္တပ္မ်ားဝင္ေရာက္ၿပီးအျပစ္မ့ျပည္သူမ်ားကိုအေၾကာင္းမဲ့ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည္။ ၃၀၊၃၊၂၀၁၇ခုေန႔ဇီးပင္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာအုပ္စုေခ်ာင္းကူလား႐ြာနွင့္မာဆီလႅာ႐ြာသို႔အင္အား၇၀ေက်ာ္ျဖင့္ဝင္ေရာက္ကာဆယ္အိမ္မွဴ းဦးေနာ္ဇိရ္အာမတ္(ဘ)ေဘာ္ရွိရ္အာမတ္ကိုဖမ္းဆီးသြားခ့ဲပါသည္။၃၁၊၃၊၂၀၁၇ခုေန႔ဒိုးတန္းေက်း႐ြာသို႔အင္အားသံုးရာေက်ာ္ဝင္ၿပီးလူ၁၁ဦးဖမ္းဆီးၾကပါသည္။ဖမ္းဆီခံရသူမ်ားမွာ ၁။ဦးေဆာ္လိမ္(ဘ)ေဇာ္ေခၚရီယာ၊၂၅နွစ္ ၂။ဦးေရာ္ဖိခ္(ဘ)ေဇာ္ေခၚရီယာ၊၂၃နွစ္ ၃။ဦးေရွာ္ဖိခ္(ဘ)ေဇာ္ေခၚရီယာ၊၁၈နွစ္ ၄။ဦးမာမတ္ဒုလႅာ(ဘ)မာမတ္၊၂၅နွစ္ ၅။ဦးဇာေဖာရ္(ဘ)ေရွာ္ရီအုလႅာ၊၃၂နွစ္ ၆။ဦးယာစိန္(ဘ)မာဒူလႅာ၊၁၈နွစ္ ၇။ဦးအီဒီရိဆ္(ဘ)မာမတ္ဟာကိမ္း၊၂၀နွစ္ ၈။ဦးဟူးေဆာင္(ဘ)ေဆာ္အီဒုလ္အီစၥလာမ္၊၂၂နွစ္ ၉။ဦးအဒုလ္အာမိန္(ဘ)ဒါေဘာလူ၊၂၅နွစ္ ၁၀။ဦးေဘာ္လာမိန္(ဘ)ေဖရာန္၊၂၃နွစ္ ၁၁။ဦးေဒါလႅာ(ဘ)အဒူေရာင္၊၃၂နွစ္တို႔ျဖစ္ၿပီးကြၽန္းေပါက္ျပဳစုေက်း႐ြာအုပ္စုေဘာ္ထလီ၁၊နွင့္ေဘာ္ထလီ့၂(ဟာရီဇူရာ)႐ြာတို႔မွလူ၈ဦးဖမ္းဆီးၿပီး၁၊၄၊၂၀၁၇ခုေန႔တြင္လည္းလူမ်ားကိုလိုက္လံၾကပါသည္။ေဘာ္ထလီ၁႐ြာမွဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားမွာ ၁။ဦးဆိုေလမာန္ရွား(ဘ)ေမာ္ဂုလ္ ၂။ဦးေဂၚဖုရ္(ဘ)ေမာ္ဂုလ္ ၃။ဦးေဘာ္ေရွရ္(ဘ)ဖိုရုခ္ ၄။ဦးေရာ္ရွိတ္အာမတ္(ဘ)အာမိရ္ဟူစိန္တို႔ျဖစ္ၾကၿပီးေဘာ္ထလီ၂႐ြာမွဦးအာဘူတာရ္၏မီးသားစု၄ဦးမ်ားအနက္၂ဦးမွာအမ်ိဴးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ၅။ဦးအာဘူတာရ္ ၆။ဦးအာဘူတာရ္၏သားအီျဗာဟိမ္ ၇။အာဘူတာရ္၏မိန္းမ ၈။အာဘူတာရ္၏သမီးတို႔ျဖစ္ၿပီး၁၊၄၊၂၀၁၇ခုေန႔တြင္လိပ္ရေက်း႐ြာအုပ္စုမွဦးေဆြတာေလာမ္(ဘ)ေဖာ္ေဇာ္လ္ေခၚရိမ္ကိုလည္းဖမ္းဆီးသြားသည္။ေလာင္းဒံုးအပိုင္ကြၽန္းေခါင္မွာလည္လူမ်ားကိုဖမ္းဆီးရန္လိုက္လံေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။ ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္းတြင္အာဏာပိုင္မ်ား၏နွိပ္စက္မႈေၾကာင္းေဒသမတည္မၿငိမ္ျဖစ္လ်က္ရွိေနေၾကာင္းAT burmese newsသို႔correspodentမွေျပာပါသည္။

Read More »

AT Burmese ဦးရွည့္က်တြင္ဆြဲတင္စစ္အေၾကာင္းျပ၍ေငြေကာက္ခံ

AT-News-2

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ဦးရွည့္က်ေက်း႐ြာသို႔၁၊၄၊၂၀၁၇ခုေန႔တတိယႀကိမ္ေျမာက္ဆြဲတင္စစ္ဝင္ေရာက္ၾကပါသည္။လူဦးေရးစစ္ေဆးရာတြင္ လူတစ္ဦးလ်ွင္၅ေထာင္က်ပ္စီေကာက္ခံၿပီးအိမ္ေထာင္စုစာရင္းအလိုက္ေကာက္ခံျခင္ းမရွိဘဲ(လူဦးေရ×၅၀၀၀)=—က်ပ္ေကာက္ခံသူမွာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴ းျဖစ္ၿပီး ေကာက္ခံေစသူမွာလဝကဦးစီးငါးခူရမွျဖစ္သည္။ ဦးရွည့္က်ရွိ႐ြာသူမ်ားမွာ၉၀ရာခိုင္နႈန္းဆင္းရဲနြမ္းပါးသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။မည္သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ွမရွိဘဲလူဦးေရခ်င္းေငြေပးရလ်ွင္အဘယ္မွာရမည္နည္း။ဦးရွည္က်႐ြာသားတစ္ဦးက”ကြၽန္ေတာ္တို႔႐ြာမွာဆြဲပိုက္၈လက္ ရွိသည္ပိုက္တစ္လက္ျဖင့္လူ၂၀ဦး၏မိသားစုကိုေကြၽးေမြးျပဳစုနိုင္ေသာ္လည္းယခုအခါတြင္အဆိုပါဆြဲပိုက္္ျဖင့္ငါးရွာရန္ထြက္ခြင့္နယ္ျခားေစာင့္ကပိတ္ပင္ထားပါသည္”ဟုAT burmese newsသို႔ေျပာပါသည္။

Read More »

Rohingya leader challenges Myanmar’s Suu Kyi, vows to fight on

Ata Ullah, who has been identified by analysts and local people as the leader of Rohingya Muslim insurgency Arakan Rohingya Salvation, is seen on a laptop screen during a Skype interview with Reuters in Yangon Myanmar, in this still image taken from video taken March 31, 2017.  via REUTERS TV

YANGON: The leader of a Rohingya Muslim insurgency against Myanmar’s security forces said on Friday his group would keep fighting “even if a million die” unless the country’s leader, Aung San Suu Kyi, took action to protect the religious minority. Attacks on Myanmar border guard posts in October last year by a previously unknown insurgent group ignited the biggest crisis ...

Read More »

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow